TOIS stormöte

http://stockholm.scout.se/om-distriktet/tois/tois-stormote/